Werkwijze

Ik werk met het ‘Eigen Initiatief Model (EIM)’ en gaan uit van de holistische mens visie.

Eigen initiatief model (EIM)

Het EIM is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid, het nemen van initiatief, het vergroten van de kwaliteit van handelen en het vinden van flexibiliteit en nemen van verantwoordelijkheid voor eigen handelen. EIM past binnen de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in het dagelijkse leven (wonen/werken, vrije tijd/dagbesteding). Het model sluit aan bij de visie dat mensen met een beperking, net als iedere burger, recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving en recht hebben op ondersteuning om die plaats te verwerven en te behouden. Werken met de EIM-methode vergroot de zelfstandigheid en het probleemoplossende vermogen van de cliënten. Bovendien neemt hun eigenwaarde en hun gevoel van welbevinden toe.

De holistische mensvisie

De holistische mensvisie gaat ervan uit dat de mens een socio-psychosomatische eenheid vormt. Men kan de sociale (maatschappelijke), psychische (geestelijke) en somatische (lichamelijke) onderdelen wel onderscheiden, maar niet van elkaar scheiden. De mens is altijd meer dan een optelsom van verschillende onderdelen. Vóór alles wordt de mens gezien als een uniek wezen. Geen twee mensen zijn hetzelfde, omdat er altijd wel iets anders is in henzelf of de omstandigheden waarin ze verkeren. De holistische visie ziet de mens tevens als zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en functioneren. Ieder mens heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid om op zijn eigen unieke wijze in zijn behoeften te voorzien, om zodoende een zinvol en gezond bestaan op te bouwen waarin hij zich kan ontplooien. Deze zelfontplooiing en zelfverwerkelijking maken dat de mens zichzelf als een uniek, ondeelbaar geheel kan ervaren.

 
Jojo's Thuiszorg is aangesloten bij Coöperatie de ZorgProfessional